ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az adatkezelő adatai:
Neve: Pyro-Sim Kft.
Székhelye: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 20-22.
Cégjegyzékszáma: 01 09 283058
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14831014-2-22
E-mail elérhetősége: office@pyrosim.hu
Az adatgyűjtéssel kapcsolatos technikai teendőket társaságunk látja el.

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés önkéntes, a Pyro-Sim Kft. által nyújtott szolgáltatások felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: „Infotv.“) 5. § (1) és 20.§-a alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása. A jelen adatkezelési szabályzattal és a megrendeléssel összefüggő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, vagyis az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint a Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy ha az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatbiztonság követelménye:

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá működteti azon eljárási szabályokat, amely a törvény, valamint egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre jutásához szükséges. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelő megakadályozza jogosulatlan személyek adatokhoz való hozzáférését

Az adatkezelés célja:

A Pyro-Sim Kft. bármely szolgáltatásának megrendelésének, árajánlat kérésének, érdeklődésnek
biztosítása, szolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg tevékenységének végzéséhezszükséges, és amíg a Megrendelő az adatok törlését nem kéri. Ha a személyes adat felvételére a Megrendelő hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Megrendelő hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen adatkezelési szabályzat kizárólag a Pyro-Sim Kft.-vel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik, a hozzájárulást bármikor, térítésmentesen visszavonhatja.

A kezelt adatok köre:

Természetes személy esetén: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám. Céges adatok esetében: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, képviseletre jogosult személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosítója, telefonszáma, e-mail címe.) (a továbbiakban együttesen Megrendelő).

A Megrendelő jogai a kezelt adatokkal:

A Megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

A Megrendelő kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a Megrendelő általa kezelt, illetve az
általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Megrendelő személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jog- alapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Adatok továbbítása:

Az adatkezelő a Megrendelő által megadott személyes adatokat a kifejtett célokon kívül más

célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – más jogszabály közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Megrendelő tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a Megrendelő kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • a Megrendelő kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információ- szabadság Hatóság elrendelte.

A Megrendelő a személyes adatok törlését az adatkezelő valamennyi elérhetőségén, bármikor, írásban kérheti. A személyes adat törlésére vonatkozó nyilatkozatot írásban kell megtenni, és személyesen, levélben (ajánlott, tértivevényes küldeményként), faxon vagy emailben eljuttatni az adatkezelő részére.

A törlés iránti kérelem megfelelően elküldöttnek tekintendő, ha azt az adatkezelő fenti elérhetőségeire küldték, hacsak az adatkezelő nem értesíti a Megrendelőt megváltozott címéről, telefon- vagy faxszámáról, e-mail címéről, azzal a megszorítással, hogy e-mail esetében a közlés csak akkor tekintendő megfelelően elküldöttnek, ha az e-mail elküldését követő 48 órán belül nem érkezik hibaüzenet.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Megrendelő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő nem felel a jelen pont szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a jelen pontban foglaltak teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét.

Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólag: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, egyéb büntetőjogi intézkedések stb.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:

A Megrendelő jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hatályos Ptk. tartalmazza. Ennek keretében a Megrendelő a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) és (3) bekezdése alapján Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye/szék- helye szerinti törvényszék előtt is indítható peres eljárás.
 • az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;) előtt kezdeményezhető eljárás.

Az adatkezelő a Megrendelő által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a Megrendelő felelős. Amennyiben a Megrendelő személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, az adatkezelő erről a Megrendelőt haladéktalanul e-mailben értesíti.

Egyéb információk:

 1. Az Adatkezelő az Adatokat digitális formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.

Az adatkezelő az Infotv-alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

 1. Az Adatkezelő weboldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.
 2. Ha a jelen Adatkezelési szabályzat bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Adatkezelési szabályzat többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.
 3. Jelen Adatkezelési szabályzatra és az Adatok kezelésére a magyar jog az irányadó, a nemzetközi magánjogi normák és elvek kizárásával. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Adatkezelési szabályzatból fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek.

Tudomásom van róla, hogy jelen beleegyezésem önkéntes, és az Adatkezelővel szemben az adatkezelési szabályzatban megadott címeken bármikor visszavonhatom.

Hatályos: 2022.04.20